Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Reconeixement del Grau de la Discapacitat

Les persones que pateixen una malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una disminució per les activitats de la vida diària. El diagnòstic de les malalties no és un criteri de valoració, si no que es valoren les seqüeles que la malaltia dóna després d'haver rebut els tractaments oportuns. 

Les persones que puguin acreditar el grau de discapacitat podran beneficiar-se de diferents prestacions:

 • Reducció de l'IVA en la matriculació de vehicles.
 • Desgravació de la quantia establerta a efectes de la declaració de renda.
 • Exempció impost de circulació de vehicles (IVTM).
 • Bonificació en impostos de donacions i successions de béns patrimonials.
 • Targeta Dorada de la RENFE.
 • Altres.

Requisits 
Persones que pateixen alguna disminució seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de disminució.
Es pot sol·licitar la revisió de grau de discapacitat en el termini de 2 anys de la valoració inicial o quan s'ha agreujat la malaltia.

Qui ho tramita?
Es tramita a l'Oficina d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya:


De qui depèn?
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)

Documentació necessària

 • Sol·licitud de l'imprès normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI/ NIF o NIE
 • Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement en els menors de 16 anys.
 • Informes mèdics o psicològics.
 • Resolució de reconeixement de la condició de pensionista.


Més informació
Oficina d'Afers Socials i Famílies de Vilafranca del Penedès