Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Infància, adolescència, família i gent sola

L’àmbit d'Atenció a la Infància i l’Adolescència, està format per diferents serveis adreçats als menors del municipi. És un servei d'atenció a les famílies i en especial als infants, adolescents i joves. Es treballa des dels Serveis Socials la cobertura de les necessitats bàsiques i prevenció en la intervenció dins el marc familiar, escolar i del lleure.

Àmbit d’actuació:
Infància, adolescència, família i persones soles amb risc d’exclusió social, menors de 65 anys.

Objectius Generals:

 • Detectar i prevenir les situacions de risc d'exclusió social.
 • Elaborar el diagnòstic social i plans d’intervenció de millora.
 • Informar, orientar i assessorar.
 • Aplicar el tractament de suport a persones, famílies o grups.
 • Gestionar, tramitar i fer el seguiment de programes, recursos i prestacions que requereixin la seva intervenció.
 • Derivar i coordinar amb els serveis socials d'atenció bàsica i especialitzada.

Activitat principal:
El tractament individualitzat és l’acompanyament de la persona i/o de la família en un procés de canvi cap a l’autonomia i la superació de les dificultats, problemàtiques i/o necessitats expressades pel nucli familiar o detectades pels professionals. En determinades problemàtiques es realitza un treball grupal i/o en xarxa.

Beques de Menjador Escolar^

Les Beques de Menjador Escolar són ajuts individuals de menjador per als alumnes escolaritzats en els nivells obligatoris (primària i secundària) i el segon cicle d'educació infantil (P-3, P-4 i P-5), d'aquells centres sufragats amb fons públics de la Comarca de l'Alt Penedès. 

Qui ho tramita?
Àrea d'Atenció al Ciutadà del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Adreça: c/Hermenegild Clascar, 1-3 baixos, 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 93 890 00 00

A tenir en compte:

 • Es prioritzaran aquelles famílies socialment desafavorides que estiguin en tractament als Serveis Socials Bàsics Comarcals. Per altra banda les famílies que no estan en tractament als Serveis Socials Bàsics Comarcals hauran d'aportar la documentació que acrediti una situació econòmica familiar desfavorable o dificultosa per poder fer front al pagament d'aquest servei.
   
 • Es concedeixen ajuts del 25%, 50%, 75% i 100 % del preu del menú depenent de la puntuació resultant en aplicar la baremació.
   
 • Aquests ajuts es concedeixen per a un sol curs escolar, per tant cada any s'han de tornar a sol·licitar dins del termini que estableix la convocatòria.

Beques Llar d'Infants^

Es tracta d'un suport econòmic a famílies amb infants que van a les llars públiques, amb uns ingressos insuficients i amb una problemàtica socio-familiar que fa que siguin susceptibles d'una beca per a la llar d'infants.

Qui ho tramita?
Servei d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vilafranca.
Adreça: c/ Santa Maria, 2, 1r, 08720, Vilafranca del Penedès.
Telèfon: 93 892 03 58


Requisits

 • Tenir una plaça a una llar d'infants pública.
 • Tenir una quota mínima de pagament des del servei d'Ensenyament.

Ajuts d’escolarització^

L'Ajuntament de Vilafranca impulsa un programa d'ajuts per al finançament dels llibres de text de l'etapa d'escolarització entre els 3 i els 12 anys.

L'objectiu del programa és fomentar l'ús racional dels recursos, educar per a la conservació i reutilització del material i garantir a les famílies un estalvi econòmic important en l'adquisició dels llibres de text, a partir de la participació de les famílies, l'alumnat i el professorat dels centres educatius.

Aquest Projecte haurà d'anar en la línia del programa d'ajuts del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al foment de la reutilització de materials i el podrà gestionar l'AMPA per encàrrec del Consell Escolar.

Les famílies poden acollir-se lliurament al programa d'ajuts municipal a través de la participació en el Projecte de reutilització que hagi aprovat el seu centre.

Requisits

 • Estar al corrent de pagament de totes les despeses de llibres i/o material escolar i els han d'adquirir a través del mètode que fixi el centre. En els centres que l'AMPA sigui l'encarregada de la gestió dels llibres i del Projecte de reutilització caldrà, a més, que les famílies siguin sòcies de l'AMPA.


Pots cercar més informació al Departament d'Educació de l'Ajuntament.

Espai Familiar La Casa Petita ^

La Casa Petita, creada el 1997, és un Espai Familiar d’atenció a les famílies vilafranquines amb infants de 0 a 3 anys on s’ofereix suport i ajut entorn a la criança i l’educació.

Podeu trobar tota la informació sobre aquest espai a l'apartat 'Serveis Socials Especialitzats'.

Centre Obert La Finestra^

La Finestra és un servei municipal de treball familiar. Les activitats que es desenvolupen són pels infants i alhora per les seves famílies.

Podeu trobar tota la informació sobre aquest espai a l'apartat 'Serveis Socials Especialitzats'.

Projecte Adolescents ^

El projecte d'atenció grupal a adolescents i famílies està destinat a adolescents entre 12 i 16 anys i les seves famílies. Des de l'equip família dels Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es realitza un treball socioeducatiu individualitzat amb les famílies, conjuntament amb els diferents recursos implicats: educatius, de lleure, formatius, laborals, de salut...

Podeu trobar tota la informació sobre aquest espai a l'apartat 'Serveis Socials Especialitzats'.

Ajuts de 0 a 3 anys^

Qui ho pot sol·licitar? 
Les famílies residents a Catalunya amb filles i fills menors de 3 anys i famílies nombroses o monoparentals amb filles i fills menors de 6 anys.Quines prestacions són? 

 • Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec.
 • Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple.
 • Prestació econòmica a famílies en situació d'especial vulnerabilitat amb part, adopció o acolliment múltiple.

On adreçar-se per obtenir-ne informació i les sol·licituds? 
Oficina d'Acció Social de l'Alt Penedès a Vilafranca del Penedès
Adreça: c/ Hermenegild Clascar, 1-3. 08720, Vilafranca del Penedès. 
Telèfon: 93 817 06 76
Telèfon d'Atenció Ciutadana: 012

Infància Respon^

Infància Respon és un servei públic d'atenció telefònica gratuïta i permanent per a la prevenció i detecció dels maltractaments infantils. Va adreçat a infants, adolescents, adults i professionals de l'àmbit de la infància, i el seu objectiu és donar resposta a les situacions de maltractament infantil i per a la seva prevenció.

El servei està en funcionament 365 dies l'any, les 24hores del dia per a tot el territori de Catalunya. El servei té com a objectiu la prevenció dels maltractaments infantils i la resposta immediata i experta a les situacions de maltractament infantil i de risc social greu.


Quins serveis ofereixen?

- Serveis d'informació, assessorament i detecció de situacions de problemàtica infantil
- Activació de protocols d'actuació en situacions de maltractament
- Coordinació immediata amb els recursos de la xarxa
- Mesures de protecció immediata
- Orientació a professionals i particulars